Safety & Security logistiikkakeskuksessa PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työ- ja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Samalla riskit ovat monilla turvallisuuden osa-alueilla keskimääräistä korkeampia. Tässä tietokortistossa pureudutaan turvallisuuden hallinnan kokonaisuuteen logistiikkakeskuksissa niiden elinkaaren eri vaiheissa. Safety & Security -tietokortisto on laadittu osana Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) -hanketta vuonna 2011.

Turvallisuuden kokonaisuus voidaan pilkkoa osiin monin tavoin, esimerkiksi Työturvallisuus ja –terveys, Liikenneturvallisuus, Paloturvallisuus, Ympäristöturvallisuus, Tuoteturvallisuus, Tietoturvallisuus, Rikosturvallisuus sekä Asiakas- ja toimitilaturvallisuus.

Logistiikkakeskusten Safety & Security –tietokortisto on tarkoitettu antamaan tiedollista tukea mm. seuraavissa yhteyksissä:

  • Logistiikkakeskusten ja –alueiden hankesuunnittelussa
  • Logistiikkakeskusten ja –alueiden toiminnallisessa ja rakenteellisessa suunnittelussa
  • Logistiikkakeskusten työprosessien, työympäristön ja teknologiaratkaisujen suunnittelussa
  • Turvallisuuden päivittäisessä johtamisessa ja työturvallisuuden lakisääteisten tehtävien käytännön toteutuksessa toimivissa logistiikkakeskuksissa
  • Pelastus-, työsuojelu- ja ympäristöviranomaisten apuna, esim. logistiikka-alan yritysten tarkastusten valmistelussa ja toteutuksessa
  • Logistiikan alan koulutuksissa niin alan oppilaitoksissa kuin logistiikan työpaikoilla.

Jokaista korttia voidaan käyttää erillisenä tietolähteenä, mutta on suositeltavaa lukea kaikki samasta turvallisuuden teemasta tehdyt kortit pääosioiden alta. Esimerkiksi paloturvallisuus esiintyy pääosioissa 1, 2 ja 4. ESLogC-hankkeen turvallisuuskortiston tueksi on myös lisätty ELLO-projektin Logistiikka-alueen turvallissuusuositus kehittäminen -osion tietokortit. Kortit ovat: Logistiikka-alueiden turvajärjestelyt - security (pdf), katujen ja liittymien mitoitus (pdf), liikenneverkosto (pdf), raskaankaluston pysäköintijärjestelyt (pdf), suunnitteluprosessi (pdf), tietoliikenneverkostot (pdf). 

Johdanto

Mitä hyötyä organisaatiolle on hyvästä turvallisuuden hallinnasta? (pdf) Tässä johdantokortissa kuvataan, mitä organisaatio voi saavuttaa onnistuneella turvallisuusjohtamisella,
myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

1. Logistiikkakeskuksia koskevat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet

Osa-alueen tietokorteissa perehdytään logistiikkakeskuksia velvoittavaan lainsäädäntöön –lakeihin sekä ministeriöiden asetuksiin ja päätöksiin turvallisuuden eri osa-alueilta. Sen lisäksi käsitellään olennaisia standardeja ja johtamisjärjestelmiä.

1.1. Työturvallisuusmääräykset ja johtamismallit (pdf)
1.2. Palo- ja ympäristöturvallisuuden säädökset ja pelastussuunnitelma (pdf)
1.3. Kiinteistöturvallisuuden säädökset ja rakentamismääräyskokoelma (pdf)
1.4. Tietoturvallisuuden ja rikoksentorjunnan lainsäädäntö (pdf)
1.5. Logistiikan turvallisuusstandardeja (pdf)

2. Logistiikkakeskusten riskit

Osion tietokortteihin on kerätty ne riskit sekä vaara- ja kuormitustekijät, joita logistiikkakeskukset joutuvat kohtaamaan. Myös riskien hallintakeinoja sivutaan, mutta laajemmin niitä on käsitelty osioissa 3. ja 4.

2.0. Tilasto- ja tutkimustietoa (pdf)
2.1. Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja ergonomia (pdf)
2.2. Psykososiaaliset kuormitustekijät (pdf)
2.3. Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset kuormitustekijät (pdf)
2.4. Sisäinen liikenne (pdf)
2.5. Kone-, laite- ja hyllystöturvallisuus (pdf)
2.6. Tietoriskit (pdf)
2.7. Palo- ja ympäristövahingot (pdf)
2.8. Tuote- ja kiinteistövauriot (pdf)

3. Turvallisuus logistiikkakeskusten suunnittelussa ja rakentamisessa

Tämän pääosion kortisto etenee logistiikkakeskushankkeen luonnollisten vaiheiden mukaisesti periaatesuunnittelusta turvateknisiin valintoihin.

3.0. Laitoksen periaatesuunnittelu (pdf)
3.1. Tontin käyttösuunnitelma (pdf)
3.2. Huonetilaohjelma ja rakenteet (pdf)
3.3. Kiinteistö- ja turvatekniikka (pdf)

4. Toimivan logistiikkakeskuksen turvallisuuden johtaminen

Osiossa keskitytään niihin turvallisuuden johtamisen keinoihin, joilla riskejä voidaan hallita. Näkökulma on jo käynnissä olevan logistiikkakeskuksen operatiivisessa toiminnassa.

4.0. Logistiikkakeskuksen turvallisuuden johtaminen (pdf)
4.1. Johdon, linjaesimiesten ja henkilöstön työturvallisuusvastuut ja oikeudet (pdf)
4.2. Työturvallisuuden mittarit ja tunnusluvut (pdf)
4.3. Vaarojen tunnistaminen ja työn riskinarviointi (pdf)
4.4. Tapaturma- ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen (pdf)
4.5. Fyysisen ja henkisen työympäristön seuranta ja tarkastukset (pdf)
4.6. Turvallisuusosaamisen johtaminen (pdf)
4.7. Kiinteistön huolto ja kunnossapito, käytönaikainen paloturvallisuus (pdf)
4.8. Tietoturvallisuus ja rikoksentorjunta (pdf)
4.9. Onnettomuuteen varautuminen(pdf)

Safety & Security -tietokortiston päätoteuttaja on työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja riskienhallinnan asiantuntija- ja ohjelmistoyritys 3T Ratkaisut Oy (Johtava asiantuntija, TkT Antti Simola ja toimitusjohtaja, DI Marko Vuorinen) alikonsulttinaan logistiikan asiantuntijayritys EP-Logistics Oy (AMK Ins. Lassi Niemi ja Erityisasiantuntija, DI Raimo Salmenkari). Työtä ohjasivat tilaajan puolelta Teknologiakeskus TechVillan projektipäälliköt Heikki Lahtinen ja Janne Siikonen sekä Turku Science Park Oy:n projektipäällikkö Kai Munukka.

© Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortistoa voi käyttää erilaisiin suunnitteluihin, kehittämiseen ja opetukseen liittyviin tarkoituksiin. Tietokortiston kokonaisuuden hallintaoikeus on LIMOWA ry:llä. Yksittäisten korttien tekijän- ja muutosoikeudet ovat kortin laatijalla, joka on mainittu kortin alatunnisteessa. Mikäli tietokortin kuvan yhteydessä ei mainita lähdettä, se on kortin laatijan tuotantoa. Lainattaessa tietokorttien tekstiä tai kuvia on lähde mainittava. Tietokorttien kaupalliseen käyttöön on oltava kortin laatijan kirjallinen lupa.