Sijoittumispäätökset PDF Tulosta Sähköposti

Yritysten sijoittumispäätökset vaativat huolellista ja monipuolista pohdintaa - sijoittumisratkaisu on keskeinen pitkän aikavälin strateginen päätös.

Logistiikkakeskusten sijoittumisessa korostuvat muiden sijaintipäätöksiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi mahdollisuudet kuljetusjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen ja lisäarvon tuottamiseen. Tässä kohdassa tarkastelunäkökulmana on liikennejärjestelmä, ja sijoittumispäätöksiä tarkastellaan nk. tavaraliikennemallin pohjalta. Tavaraliikennemalli ottaa huomioon todellisen kuljetusten kysynnän ja tarjonnan olevassa olevassa reittiverkostossa aluetasolla, ja siinä tarkastellaan suuryksiköitävissä olevia tavarakuljetuksia. Ulkopuolelle jäävät siis mm. maa-ainesten kuljetukset. Suuryksiköitävissä olevat kuljetukset pitävät sisällään tavaralajeja, joissa logistiikkakeskusten hyödyntäminen tuo eniten lisäarvoa ja lisäksi suuryksiköt voivat tehokkaammin hyödyntää eri kuljetusmuotoja, mikä on myös EU:n liikennepolitiikan tavoitteena.

Keskusten palvelut monipuolistuvat, pinta-alat kasvavat ja uudenlaiset roolit jatkuvasti muuttuvissa toimitusketjuissa lisäävät vaatimuksia myös maankäytön suunnittelulle ja liikenneinfrastruktuurin toimivuudelle. Näiden lisäksi varsinaisia logistiikkakeskusten sijoittumiskriteerejä on paljon muitakin, kuten mm. osaavan työvoiman saatavuus. Tavaraliikennemalli tarkastelee kuitenkin asiaa yksinomaan kuljetusjärjestelmän näkökulmasta minimoiden kansantalouden kokonaiskuljetuskustannukset. Ideana on siis nostaa esille kansallisesti tärkeimmät logistiikan solmukohdat. Nämä solmukohdat ovat edellä esitellyssä logistiikkakeskusten luokittelussa suurehkoja logistiikkakeskusalueita, ja yksittäisen yrityksen sijoittumispäätös voi poiketa mallin taustalla olevista kriteereistä. Tavoitetilana tulisi kuitenkin olla se, että yritykset voivat halutessaan sijoittua tällaiselle alueella, hyödyntää sen palveluita, osaavaa työvoimaa ja synergiaetuja sekä liittyä tehokkaalla tavalla muuhun kuljetusjärjestelmään. Työmatkaliikkumista, alueella tehtävää yhteistyötä ja logistiikkakeskusten verkostoja käsitellään tällä sivustolla muissa alaluvuissa.

Sijoittumispäätösten aikajänteet ja tarkastelunäkökulmat:

  1. Yritys kohdistaa toimintaansa markkinoilla havaitsemansa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Ei pelkästään kustannusperusteinen päätös, laadun ja ajan merkitys.
  2. Liikennejärjestelmän kehittäminen kansallisesti vuosikymmenien aikajänteellä, ja siihen liittyvä maankäyttö paikallisella tasolla.

Tietokortit:

Tietokortit on julkaistu vuosien 2011 ja 2012 aikana. 

Tutkimusraportti: